Whirpool 63013

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro elektronické objednávání zboží

obchodní společnosti ELEKTROMETAL SERVIS Ing. Hilský a syn, spol. s r.o.
se sídlem Horovo nám. 1, 180 00 Praha 8 - Libeň, Ič:45807477, Dič:CZ45807477,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12136


I. Obecná ustanovení


1.
Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti k jednotlivým obchodním případům prodeje a nákupu zboží (dále jen Zboží ) formou elektronického objednávání v internetovém obchodě, který je uveden na www.rztechnic.cz . Smluvní vztah je uzavírán mezi prodávajícím, podnikatelem ( dále jen Dodavatel ) a kupujícím, spotřebitelem, fyzickou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná. Smluvní vztah je uzavírán rovněž mezi Dodavatelem a kupujícím, který při uzavírání kupní smlouvy a při jejím plnění jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ( dále jen Objednatel).

2.
Tyto VOP, které jsou uvedeny na http://rztechnik.cz/shippinginfo.html Dodavatele tvoří nedílnou součást objednávky ( kupní smlouvy ) Objednatele ( dále jen Smlouva). Souhlas s nimi byl Objednatelem vysloven elektronickou cestou formou odeslání objednávky a zaškrtnutím " Potvrzuji, že souhlasím s obchodními podmínkami obchodu!" při objednání Zboží v internetovém obchodě Dodavatele. Objednatel tímto prohlašuje, že se s VOP včetně jejich podstránek (Kontakt, Způsoby platby, Doprava, Jak reklamovat, Prodloužená záruka, Formulář pro odstoupení), které jsou jejich nedílnou součástí, řádně seznámil a v rámci elektronické objednávky s nimi vyjadřuje souhlas. Smlouva je ukončena dodáním požadovaného Zboží Dodavatelem Objednateli.

3.
Smlouvou se pro účely těchto VOP rozumí elektronická objednávka Objednatele potvrzená Dodavatelem. K uzavření Smlouvy dojde okamžikem odeslání objednávky Objednatelem Dodavateli. Potvrzení objednávky Dodavatelem plní pouze informační účel. Komunikace probíhá výhradně elektronicky, v českém jazyce, s výjimkou odeslání Zboží Objednateli, případně s výjimkami, které jsou uvedeny v těchto VOP nebo jsou konkrétně uvedeny ve Smlouvě smluvních stran.

4.
Objednatel je za tímto účelem povinen vyplnit při zadávání objednávky svoji funkční e-mailovou adresu, jejíž funkčnost a dostupnost musí být zajištěna ze strany Objednatele po celou dobu smluvního vztahu s Dodavatelem, to je od objednání Zboží až po jeho dodání Objednateli, příp. až po jeho případnou reklamaci. Elektronická forma komunikace je závazná pro obě smluvní strany.

5.
Po odeslání objednávky Objednatelem Dodavateli (se správně vyplněným a platným emailem) obdrží Objednatel automatické potvrzení Dodavatele o přijetí jeho objednávky do systému Dodavatele. Nejpozději druhý pracovní den se s Objednatelem spojí Dodavatel (telefonicky nebo emailem) s informací o stavu objednávky Objednatele a s předběžným termínem, kdy bude Zboží Objednateli doručeno nebo bude připraveno k odběru Objednavatelem. Tím je objednávka Objednatele Dodavatelem potvrzena. Objednatelé s bydlištěm v Praze mohou písemně Smlouvu uzavřít osobně na prodejně Dodavatele.

6.
Uzavřená Smlouva je Dodavatelem archivována po dobu nejméně 5 let počínaje koncem účetního období, kterého se týká. Není přístupná třetím stranám, je přístupná pouze Objednateli. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou popsány v těchto VOP.

II. Sdělení před uzavřením Smlouvy


1. Dodavatel zejména spotřebiteli sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku nese Objednatel pokud se liší od základní sazby
b) ve stanovených případech může požadovat úhradu kupní ceny či platbu zálohy kupní ceny před převzetím Zboží Objednatelem
c) Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
ac)kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
bc) Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika jeho částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
cc) Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží, přičemž podmínky a postup při uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy jsou blíže specifikovány dále v těchto VOP.
d) v případě odstoupení od Smlouvy ponese Objednatel náklady za navrácení zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
e) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny Objednatelem v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo
f) obal ( nikoli originální obal Zboží, v němž je Zboží zabaleno ) související s přepravou Zboží není předmětem koupě Zboží a není ani jeho příslušenstvím
g) náklady vyčíslené v případě vrácení objednaného zboží Objednatelem Dodavateli činí maximálně 18.000,- Kč ( čl. IV.2. VOP )
h) v případě, že Objednatel má zájem uplatnit stížnost, lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Doba dodání Zboží


1.
Má-li Dodavatel Zboží již skladem, zavazuje se dodat Zboží do 3-7 dnů až do místa dodání Zboží. Některé spotřebiče jsou Dodavatelem objednávány samostatně a dodací lhůta může být tak delší. Není-li smluvními stranami dohodnuto ve Smlouvě jinak, a nevyplývá-li z povahy dodávky, že je třeba doby delší, činí dodací doba 3-14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, Bylo-li sjednáno smluvními stranami, že Objednatel zaplatí zálohu na dodání Zboží, běží doba ode dne jejího zaplacení, to je ode dne připsání platby na účet Dodavatele či složením platby u Dodavatele v hotovosti. U Zboží, které Dodavatel nemá skladem, může dodací doba činit 2 týdny až 6 měsíců a o této skutečnosti Dodavatel Objednatele informuje. Dojde-li k písemné dohodě o změně provedení Zboží oproti původně sjednaným podmínkám smluvních stran, prodlužuje se doba dodání o dobu, kterou si tyto změny vyžadují. O této skutečnosti Dodavatel Objednatele informuje.

IV. Cena a platební podmínky


Podrobnější informace o formách platby za zboží lze nalézt v Podstránce Způsoby platby, která je nedílnou součástí těchto VOP.

1.
Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli cenu stanovenou ve Smlouvě.

2.
Cena uvedená ve Smlouvě je konečná, tj. včetně DPH a dále včetně všech dalších daní a poplatků, které musí Objednatel pro získání zboží Dodavateli zaplatit. Součástí ceny je rovněž odhad maximálních nákladů vyčíslených k vrácení objednaného zboží. Součástí ceny není, není-li konkrétně ve Smlouvě uvedeno jinak, zejména cena obalů ( čl. II. 1. písm. f) VOP ), speciální úpravy Zboží, dopravné a doběrečné.

3.
Cenu Zboží je povinen Objednatel zaplatit při převzetí Zboží v hotovosti ( na dobírku ). Podkladem pro zaplacení ceny Zboží je faktura, kterou Dodavatel vystaví a zašle Objednateli písemně spolu se Zbožím. Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu Zboží dnem jeho odeslání, ledaže byla sjednána platba předem, např. zálohová platba, kterou je Dodavatel oprávněn požadovat, či byla sjednána platba na dobírku nebo byla ve Smlouvě sjednána jiná podmínka fakturace. Platby za Zboží mohou být hrazeny rovněž platební kartou, pouze však při osobním kontaktu s Dodavatelem. V případě, že Objednatel chce využít možnosti splátkového prodeje Zboží, odkazuje se na podmínky splátkového prodeje (viz.Podstránka Cetelem - prodej na splátky,která je nedílnou součástí VOP). Splátky je možno uzavřít pouze on-line. Dodavatel je oprávněn účtovat Objednateli náklady spojené s užitím platební karty Objednatele, avšak jen ve výši skutečných nákladů které mu vznikly vůči bance. Veškeré platby se mají za zaplaceny připsáním ( nebo přijetím platby ) na účet Dodavatele.

4.
Je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny Zboží, je Dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% denně až do zaplacení. V případě změny fakturačních údajů na již vystavených relevantních dokladech ze strany Objednatele je oprávněn Dodavatel si účtovat jednorázový poplatek ve výši 200,- Kč (vč. DPH). Dodavatel je rovněž oprávněn si účtovat za opožděné převzetí Zboží Objednatelem nebo za jeho nepřevzetí nebo v případě, že si nevyzvedne vyřízenou reklamaci skladné ve výši 15 Kč / den.

5.
Dodavatel je oprávněn změnit cenu Zboží u vyřizované objednávky. O této skutečnosti je však povinen zákazníka neprodleně informovat. Po informaci o změně ceny Zboží má Objednatel právo od Smlouvy písemně odstoupit. Odstoupení od Smlouvy potvrdí Dodavatel Objednateli neprodleně písemně.

6.
Akční ceny Zboží platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního Zboží nebo po uvedenou dobu.

7.
Jednostranné započtení provedené Objednatelem, při němž by byla započtena pohledávka Objednatele proti pohledávce Dodavatele na zaplacení ceny Zboží podle Smlouvy, není bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele přípustné a je neplatné.

8.
V případě, že Objednatel, který již zaplatil zcela nebo zčásti objednané Zboží předem, od Smlouvy odstoupí, je třeba, aby své rozhodnutí oznámil Dodavateli neprodleně, jakoukoli písemnou formou. Na základě tohoto oznámení Dodavatel do 3 dnů od jeho doručení vrátí Objednateli jeho platbu na účet, který je mu znám nebo který mu Objednatel sdělí.

9.
Dodavatel je oprávněn od Smlouvy s Objednatelem odstoupit v případě, že zjistí, že se objednané Zboží Objednatelem se již nedodává. O této skutečnosti je Dodavatel povinen Objednatele neprodleně písemně informovat. Dodavatel se současně zavazuje nabídnout Objednateli za nedodané Zboží náhradní zboží.

10.
Ještě před předáním Zboží Objednateli, za podmínek těchto VOP, je Objednatel oprávněn od Smlouvy s Dodavatelem odstoupit. Je oprávněn tak učinit do okamžiku, kdy je Zboží Dodavatelem připraveno k odběru do okamžiku odeslání Zboží Objednateli.

11.
V případě bezdůvodného nepřevzetí Zboží od Dodavatele (přepravcem Zboží ) je oprávněn Dodavatel požadovat na Objednateli uhrazení nákladů na dopravu, jakož i další náklady ( například skladné ), které tím Dodavateli vzniknou.

12.
Dodavatel posuzuje vždy individuálně svůj nárok na náhradu skutečně jím vynaložených nákladů spojených s vrácením Zboží Objednateli, které po Objednateli požaduje. Je oprávněn svůj nárok jednostranně započíst na částku za vrácené Zboží.

V. Dodání Zboží


1.
Místem dodání Zboží je adresa zadaná Objednatelem v elektronické objednávce, nebyla-li Objednatelem vybrána jiná možnost doručení Zboží (např. osobním vyzvednutím, uvedením jiné adresy pro doručení Zboží).

2.
Za okamžik dodání Zboží se považuje převzetí Zboží prvním dopravcem k přepravě včetně předání poště nebo převzetím Zboží osobou vyslanou Objednatelem, zásilkovou službou nebo Objednatelem samotným v prodejně Dodavatele.

3.
Neuvede-li Objednatel písemně, nejpozději do 24 hodin před odesláním Zboží výslovně, kdo Zboží převezme, je osoba, která Zboží od Dodavatele převezme považována za osobu k převzetí Zboží oprávněnou. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba, která Zboží převezme, mu Zboží skutečně předala. Pokud bude Zboží dopravováno Objednateli poštou nebo zásilkovou službou, je Zboží dodáno převzetím Zboží poštou nebo zásilkovou službou. Dokladem o tom je doklad o předání k poštovní nebo jiné přepravě.

4.
Objednatel je povinen přijmout od Dodavatele i částečné plnění. Je povinen přijmout Zboží i před dobou dodání Zboží, tak jak bylo sjednáno ve Smlouvě.

5.
Objednatel je povinen prohlédnout dodané Zboží bezprostředně při jeho dodání. Dodavatel dodává Zboží v originálních přepravních obalech výrobců. Objednatel současně se Zbožím obdrží daňový doklad a případně též záruční list, který je umístěn ve Zboží nebo pod ochranným obalem Zboží nebo v průhledné obálce na obalu Zboží. V případě, že si objednatel vyžádá záruční list a Zboží jej obsahuje, Dodavatel mu je zašle poštou.Veškeré vady Zboží jím zjištěné při prohlídce Zboží musí být popsány na přepravním nebo na dodacím listu. Objednatel bere na vědomí, že jinak svým podpisem přepravci při převzetí zásilky stvrzuje, že Zboží převzal zcela nepoškozené a bez vad. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu přepravního nebo dodací listu nemusí být brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

6.
Nebezpečí škody na Zboží přechází na Objednatele okamžikem převzetí Zboží Objednatelem.

7.
Vlastnické právo ke Zboží přechází na Objednatele okamžikem dodání Zboží, případně, dle podmínek Smlouvy, úplným uhrazením ceny Zboží.

VI. Vady zboží, nároky z vad zboží, reklamace, záruka


Podrobnější informace jak reklamovat lze nalézt v Podstránce Jak reklamovat, která je nedílnou součástí těchto VOP.

1.
Dodavatel odpovídá za to, že Zboží při jeho převzetí Objednatelem odpovídá uzavřené Smlouvě, zejména, že je bez vad. Dodavatel odpovídá Objednateli za to, že v okamžiku, kdy Objednatel Zboží převzal, má Zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly. Chybí-li toto ujednání ve Smlouvě, má mít Zboží takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce Zboží popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Zboží či na základě reklamy tohoto Zboží. Dodané Zboží má odpovídat jeho účelovému a druhovému určení. Rovněž má odpovídat jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy. Zboží má být dodáno v odpovídajícím množství, míře, hmotnosti, v souladu s právními přepisy.

2.
V případě, že tomu tak není, má Objednatel nárok na to, aby Dodavatel, bez zbytečného odkladu a bezplatně, Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě. To neplatí v případě, že Objednatel ještě před převzetím Zboží věděl, že toto Zboží má vadu nebo, že tuto vadu sám způsobil.

3.
Objednatel je oprávněn si Zboží vyzkoušet. Je v zájmu Objednatele, aby nedošlo k jeho zjevnému opotřebení s ohledem na náklady, které může Dodavatel na Objednateli s uvedením Zboží do původního stavu požadovat.

4.
V případě, že Objednatel zjistí, že Zboží má vadu, je povinen tuto vadu bezodkladně po jejím zjištění u Dodavatele reklamovat, a to buď elektronicky, osobně nebo v prodejně Dodavatele. V reklamaci uvede Objednatel 1. své jméno a příjmení, 2. kontaktní adresu, 3. telefonické spojení na kontaktní osobu, se kterou má být v této věci jednáno. Současně Objednatel k reklamaci předloží 1. doklad o zaplacení Zboží a příp. 2. záruční list. Rovněž popíše reklamovanou vadu, příp. ji doloží fotografickou dokumentací. Bude-li reklamace provedena elektronicky, Dodavatel neprodleně potvrdí její přijetí.

5.
V případě uplatnění nároku z odpovědnosti za vady Objednatelem reklamací se přihlíží k povaze jím reklamované vady. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na (a) odstranění vady Zboží dodáním nového Zboží nebo dodáním jeho chybějící části v případě, že Zboží nemá vlastnosti uvedené v čl. VI.1. VOP. Dále má Objednatel právo požadovat na Dodavateli (b) bezplatné odstranění vady ( jeho části ) opravou Zboží.Objednatel může rovněž c) požadovat na Dodavateli přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Objednatel může ( d) od této Smlouvy také odstoupit. Právo na odstoupení od Smlouvy Objednatele je rovněž zachováno v případě, že Dodavatel Objednateli nemůže dodat nové Zboží, nemůže vyměnit dotčenou část Zboží či toto Zboží opravit. Nárok na odstoupení od Smlouvy Objednatelem je zachován také v případě, že Dodavatel nesjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, kdy by sjednání nápravy Objednateli způsobilo větší obtíže.Pokud si Objednatel nezvolí formu vyřízení reklamace včas, má právo na slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od Smlouvy.

6.
Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Dodavatel dodat Objednateli to co chybí , nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit dle svého opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží, avšak bez nepřiměřených nákladů, které by vznikly na straně Objednatele.

7.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na (a) odstranění vady, anebo na ( b ) přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.
Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Dodavatel dodat Objednateli to co chybí , nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit dle svého opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží, avšak bez nepřiměřených nákladů, které by vznikly na straně Objednatele.

9.
Neodstraní-li Dodavatel vadu Zboží včas nebo ji odmítne odstranit , může Objednatel požadovat slevu z kupní ceny , anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu Dodavatele.

10.
Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává nutná přiměřená doba, vždy podle druhu Zboží, k odbornému posouzení reklamované vady. O reklamaci je s Objednatelem sepsán Protokol o reklamaci, jehož obsahem je datum, kdy Objednatel reklamaci Zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje, ale také doba trvání provedení reklamované opravy, potvrzení o provedení reklamace a o způsobu jejího vyřízení včetně uvedení data vyřízení reklamace. V případě, že reklamace Objednatele je Dodavatelem odmítnuta, je součástí Protokolu o reklamaci odůvodnění odmítnutí reklamace. V případě, že reklamace je Dodavatelem uznána jako oprávněná, bude o této skutečnosti Objednatel Dodavatelem vyrozuměn a bude mu sdělen způsob odstranění reklamované vady. Dodavatel je povinen vyřizovat reklamace bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 30 dnů, pokud se Objednatel s Dodavatelem nedohodnou jinak. Objednatel, který při sepisu Protokolu o reklamaci sdělil, jakou formu vyřízení reklamace si zvolil, bere na vědomí, že zvolenou volbu nemůže změnit bez předchozího souhlasu Dodavatele.

11.
Objednatel prohlédne Zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Objednatele a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Je-li Zboží Dodavatelem odesíláno Objednateli, může být prohlídka Zboží odložena do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa určení.

Nároky z odpovědnosti za vady, které lze Odběratelem zjistit již při dodání Zboží, například poškození zásilky, to je nepřiměřené mechanické poškození obalu Zboží či nepřiměřeně zdeformovaná krabice ve které je Zboží uloženo, je povinen Objednatel sepsat při převzetí Zboží popisem konkrétní vady na přepravní či dodací dokument. Jakékoli jiné Objednatelem zjištěné vady Zboží, například zda dodané Zboží odpovídá množství dodaného Zboží nebo typu objednaného Zboží nebo barvě Zboží, je Objednatel povinen uplatnit u Dodavatele písemně a bez zbytečného odkladu.

Podrobnější informace o dopravě a o cenách lze nalézt v Podstránce Doprava, která je nedílnou součástí těchto VOP.

12.
Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na Zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne odevzdání Zboží kupujícímu. Bylo-li Zboží podle Smlouvy odesláno, běží záruční doba až ode dne dojití Zboží do místa určení. Má-li koupené Zboží uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení Zboží do provozu.

13.
Dodavatel poskytuje na vybraný sortiment Zboží prodlouženou záruku o 1, 2 nebo 3 roky nad rámec zákonné doby. Prodloužená záruka je řešena formou pojistné smlouvy. Lze ji získat nákupem (žádost při objednání nebo zvolení varianty v objednávkovém formuláři) či jako bonus za vybraný spotřebič (uvedeno u spotřebiče - prodloužená záruka v ceně). V případě bonusu je prodloužená záruka rozúčtována v celkové ceně výrobku. Celková cena, se ale v tomto případě již nenavyšuje jako při nákupu prodloužené záruky (viz. Podstránka Prodloužená záruka, která je nedílnou součástí těchto VOP ).

 

Upozorňujeme:

Objednatel, který je podnikatelem ( to je při nákupu na IČ- o čemž rozhoduje uvedení IČ na objednávce či nákupním dokladu) nemůže využít Prodloužené záruky jako doplňkové služby při zakoupení zboží. Při nákupu na IČ nelze ani využít případné akce, kdy je prodloužená záruka naší společností nabízena zdarma v ceně zboží. V tomto případě je ale možné, po dohodě nabídnout případnou dodatečnou slevu z ceny zboží. 

VII. Odstoupení od smlouvy


1.
Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Doba k odstoupení od Smlouvy běží, jde-li o :
a) Kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží
b) Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží
c) Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.
d) jde-li o jinou smlouvu, ode dne jejího uzavření.

2.
Pro případ dodržení doby pro odstoupení od Smlouvy, postačí Objednateli odeslat písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy před uplynutím lhůty uvedené v čl. VII.1.VOP. Pro dodržení doby k odstoupení je rozhodující, kdy je odstoupení od Smlouvy Objednatelem odesláno. Doba pro odstoupení se tak považuje za zachovánu, pokud Objednatel v jejím průběhu odešle Dodavateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje. Doba pro odstoupení od Smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních dnů. Počíná běžet kalendářním dnem převzetí Zboží Objednatelem (převezme-li si Objednatel Zboží v pátek, doba pro odstoupení od Smlouvy počíná běžet od soboty včetně).

3.
Objednatel od Smlouvy odstoupí tak, že vyplní a odešle Dodavateli (emailem či poštou na adresu Dodavatele) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který Dodavatel zašle Objednateli spolu s potvrzením objednávky. Dodavatel Objednateli bez zbytečného odkladu potvrdí jeho přijetí. Tento Vzorový formulář se označuje jako ( Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy po dodání Zboží) a je nedílnou součástí těchto VOP. Lze ho stáhnout ZDE. Vyplnění tohoto Vzorového formuláře není podmínkou. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i jinak, vždy však písemně. Dodavatel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli, že toto odstoupení od Smlouvy obdržel. Objednatel může rovněž vrátit Zboží na prodejně ( obchodní společnost ELEKTROMETAL SERVIS Ing. Hilský a syn, spol. s r. o., se sídlem Horovo náměstí 1, 1800, Praha 8- Libeň), kde s ním bude sepsáno, že od Smlouvy odstupuje. Při tomto odstoupení od Smlouvy se doporučuje připojit ke Zboží 1.prodejní doklad, 2. kontaktní údaje Objednatele a 3.číslo účtu Objednatele tak, aby mu mohla být vrácena kupní cena.

Zboží prosím nezasílejte zpět na dobírku, taková zásilka nemusí být přijata.4.
Dodavatel doporučuje Objednateli, je-li to možné, uvést Zboží do původního stavu ( to je např. včetně jeho očištění a zkompletování ) a vrácené Zboží dobře zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození např. během jeho přepravy. Lze tak předejít nároku Dodavatele na snížení vrácené částky kupní ceny o náklady vynaložené následně Dodavatelem na uvedení Zboží do původního stavu.

5.
Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli (na prodejně ), bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Zboží, které od něho obdržel. Zboží Objednatel vrátí úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží od Objednatele převzal, s kompletní dokumentací. .

6.
V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem Dodavatel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátí Objednateli všechny finanční prostředky včetně nákladů na dodání Zboží, které od něho na základě Smlouvy přijal. Jestliže Objednatel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Dodavatel nabízí, vrátí Dodavatel Objednateli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Platby Objednatele budou vráceny na účet Objednatele, který je Dodavateli znám nebo na účet, který mu Objednatel sdělí.

7.
Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Objednateli dříve, než mu Objednatel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Dodavateli odeslal. Je oprávněn Objednateli vrátit platby až po obdržení vráceného Zboží. Lhůta k vrácení Zboží je zachována, pokud bude Objednatelem Zboží zasláno zpět před uplynutím 14 dnů.

8.
V případě, že Objednatel nakládal se Zbožím jiným způsobem, než který je potřebný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti, odpovídá Objednatel za snížení hodnoty Zboží, které Dodavatel Objednateli neprodleně vyčíslí.

9.
V případě, že půjde o Objednávku Objednatele, který je podnikatelem ( to je při nákupu na IČ - o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu) nelze uplatnit odstoupení od Smlouvy v rámci 14ti denní lhůty a způsobem, který je popsán ve VOP a Zboží takto vrátit. Při této formě nákupu Zboží není ze strany Dodavatele Objednateli poskytována součinnost při řešení reklamací. V případě zjištěné vady se doporučuje, aby se Objednatel obracel přímo na záruční servis.

10.
Objednatel nemůže od Smlouvy ze zákonných důvodů odstoupit v případech níže uvedených , s výjimkou případů, kdy je odstoupení od Smlouvy smluvními stranami i v níže uvedených případech výslovně ujednáno. Jedná se o tyto případy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a podnikatel před uzavřením Smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy
ab) o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy
ac) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Dodavatele
ad) o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu
af) o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím
ag) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Objednatelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
ah) o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Objednatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
ach) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
ai) o dodávce novin, periodik nebo časopisů
aj) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
ak) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
al) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Dodavatel před uzavřením Smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

11.

Objednatel bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány bonusy či dárky, je darovací smlouva mezi dodavatelem a objednatelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva objednatele odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 NOZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a objednatel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit s ním poskytnuté bonusy. V případě, že tyto bonusy nebudou vráceny zpět, bude hodnota bonusu/ů dodavatelem započtena a o jejich cenu snížena vracená částka za zboží.


VIII. Bezpečnost a ochrana informací


1.
Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy s Objednatelem a v případě marketingových akcí Dodavatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného Zboží (sdělení jména a adresy dodání). Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Objednatelem Dodavateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Objednatel dává Dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů (a to včetně IP adresy) pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy a využití pro marketingové účely Dodavatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), v nutném rozsahu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním jeho dat zaslaným na adresu Dodavatele. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

IX. Další ustanovení1. Objednatel bere na vědomí, že provozovatelem internetového obchodu RZtechnic.cz je:

 

RZ TECHNIC CZ, s.r.o.
Náměstí Jiřího z Poděbrad 5
120 00 Praha 2
IČ: 28531817 , DIČ:CZ28531817, Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 148410.2. Objednatel bere na vědomí, že Dodavatelem a prodejcem Zboží je:

 ELEKTROMETAL SERVIS Ing. Hilský a syn, spol. s r.o., se sídlem Horovo nám. 1, 180 00 Praha 8 - Libeň, Ič:45807477, Dič:CZ45807477, která je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 12136


Podrobnější informace
o kontaktech lze nalézt v Podstránce Kontakt, která je nedílnou součástí těchto VOP.

X. Vyšší moc


1.
Dodavatel vynaloží veškeré úsilí ke splnění svých závazků, které vyplývají z VOP a Smlouvy. Nenese však odpovědnost za zpoždění nebo za nedodání Zboží Odběrateli, které nejsou závislé na vůli Dodavatele. Těmito okolnostmi se rozumí např. přírodní katastrofy, stávky nebo války či jiné situace, které znemožňují výrobu, dopravu nebo doručení Zboží dle VOP a Smlouvy.

XI. Rozhodné právo


1.
VOP podléhají českému právu, případné spory pak podléhají obecným soudům.

2.

Případné spory mezi Dodavatelem a Objednavatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Objednavatel – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.

 

http://www.coi.cz/XII.Závěrečná ustanovení


1.
Tyto VOP jsou účinné dnem, kdy s nimi Objednatel projeví výslovně souhlas při uzavření Smlouvy, způsobem, který je uveden v těchto VOP, nejpozději však okamžikem dodání Zboží.

2.
Bude-li některé ustanovení VOP či Smlouvy prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení nadále platná, lze-li je oddělit. Smluvní strany se zavazují, že dotčené ustanovení nahradí neprodleně platným ustanovením obdobného obsahu .

3.
Tyto VOP a Smlouva se řídí zák. č. 89/2012, občanský zákoník , a předpisy navazujícími.

V Praze dne 1.1.2014
ELEKTROMETAL SERVIS Ing. Hilský a syn, spol. s r.o


 
zpět